Fuji No Kuni New Tradtional Cook Book / English version


P2

P3

P4 Shio Katsuo Udon
iSaity Bonito White Noodlej

P5 Kuromai Zushi
(Black Rice Sushi)

P6 Aji no Tsumire Dango(Horse Mackerel Fish Paste Dumpling)

P7 Heda Toro Hanpen
(Heda Toro Fish Paste)

P8 Katsuo no Someii
(Bonito Dyed Rice)

P9 Sakurana no Hana Gohan

P10 Enshu Tamago
Fuwa Fuwa Okonomiyaki

P11 JINEN joffle


Shizuoka Prefecture Restaurant Environmental Health Trade Association  HOME